Quảng cáo

Thành phần ban lãnh đạo

Steven Cuong Tien Vu
Họ tên :
Steven Cuong Tien Vu
Ngày sinh : 05/5/1963
Chức vụ : Giám đốc điều hành
Điện thoại : 0122.834.1134
Email : steven.vu@iid.com.vn
Lĩnh vực quản lý: Trưởng ban quản lý, là người lãnh đạo điều hành mọi hoạt động chung của Ban quản lý;